شرایط عضویت در وب سایت معمار ملی :

عضویت در وب سایت معمار ملی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی با پرداخت حق عضویت آزاد میباشد . لازم به ذکر است که پرداخت حق عضویت شامل  دانشجویان و اساتید دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی نمی گردد .  

حق عضویت سالانه وب سایت معمار ملی

1- عضویت دانشجویی : رایگان

2- عضویت افتخاری : رایگان

3- عضو فارغ التحصیل ( اصلی ) : پانصدهزار ریال

4- عضو عادی : یک میلیون ریال

5- عضو حقوقی ( شرکت ) : یک میلیون و پانصد هزار ریال

6- عضو خارج از کشور ( اصلی ) : معادل بیست وپنج دلار آمریکا

7- عضو خارج از کشور (عادی ) : معادل چهل دلار آمریکا

توضیح اینکه عضویت عادی شامل اعضای خارج از دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی می باشد .