مقالات پژوهشی

درباره نوستالژیا و معماری

تهیه کنندگان : رشید جعفری، حمید ندیمی، نیلوفر ملک  

تاریخ : خرداد 1398

موضوع : تجربه حضور در مکان های تداعی کننده مفاهیم، معانی، و یا خاطرات دلنشین گذشته می تواند احساسی از جنس دلتنگی شیرین را به دنبال داشته باشد. به دنبال این تجربه، گاه احساس عاطفی تلخ و شیرینی فرد را در بر می گیرد. این احساس که به دلیل فقدان امری مطلوب بروز می کند و معمولا با واژه هایی از قبیل “ای کاش” و “افسوس” همراه است، نوستالژیا نامیده میشود. 

شرح معماری باغ تخت شیراز

تهیه کنندگان : حمیدرضا خویی، محمدرضا گراوندپور

تاریخ : تابستان 1388

موضوع : بررسی سیر تحول باغ تخت نشان داد که این باغ در اواسط دورە قاجاریان، در فاصلە زمامداری محمد شاه تا ناصرالدین شاه، در اوج جلال و شکوه بود. بیشترین اطلاعات و تصاویر باغ هم از همین دوره است. به همین سبب تحلیل باغ تخت در دورە مذکور اساس کار این مقاله قرار گرفته است.

شیوه معماری شیروان

تهیه کنندگان : بهرام آجرلو   

تاریخ : تابستان 1388

موضوع : سبك شناسي معماری ايرانی كاستيها و ناگفتـه هـای بسـيار داشـته اسـت. شيروان يكی از شيوه های معماری اسلامی ايران در شمال آذربايجان اسـت كه تا كنون در ايران به كفايت معرفی نشده اسـت. همچنـين در جمهـوری آذربايجان، به دليل تـاثير نظـام فكـری- سياسـی اتحـاد جمـاهير شـوروی سوسياليستی سابق، سبک شناسی معماری اسلامی گسسته از تـاريخ و هنـر ايرانی و فرهنگ اسلامی تحليل و بررسی شده.

مبادی سلیقه در معماری

تهیه کنندگان : نادیه ایمانی، سویل ظفرمندی  

تاریخ : شهریور 1396

موضوع : سلیقه در معماری به معنای انتخاب بنای مطلوب در شمار مباحث مهم این عرصه قرار دارد که به عوامل متفاوتی نسبت داده میشود. اما به طور معمول به دو صورت مقدماتی قابل فهم است. یکی مرتبط با مشاهده خصوصیات ظاهری یا عینی بنا و دوم از منظر ادراک حسی و مرتبط با ذهنیات فرد. در معماری افزون بر این دو مورد وجه کاربردی یا زندگی در بنا و موقعیت آن در سیمای شهری نیز اهمیت بسیار دارد.

معنا در معماری ایرانی

تهیه کنندگان : سید محمدخسرو صحاف

تاریخ : اسفند 1390

موضوع : این مقاله به نحوه حضور معنویت در معماری ایرانی پرداخته شــده اســت. برای این کار ابتدا باید مباحثی در رابطه با معنا و معنویت طرح شــود. اما قبل از آن، ضروری اســت مراتب آگاهی و شناخت آدمی نسبت به جهان هستی طرح گردد، زیرا درک معنا و معنویت در زمره فعالیتهای عقلانی آدمی است.