مقالات آموزشی

ابزار تحلیلی در معماری منظر

تهیه کنندگان : سحر نوری زاده ، کاوه صیدایی

تاریخ : اردییبهشت 1396

موضوع : كسانی كه تئوریهای مربوط به معماری منظر را مطالعه می‌كنند، میآموزند كه طراحی فضاهای بیرونی یا جمعی، از لحاظ فرهنگی هویتی، زیباییشناسی هنری، كاركردی یا عملكردی چگونه باید باشد و به چه مواردی باید توجه شود. بنابراین یك معمار منظر بخش مهمی از عمر یادگیریاش را صرف آموختن این وجوه می‌كند.

حقوق مالکیت فکری معماری

تهیه کنندگان : محمد روشن ، مصطفی خرمی  

موضوع : معماری هنری است و به تعبیری دقت ذوق و اندیشه است و آن کس که بدین معیار اثری خلق کند حق استفاده انحصاری از آن را دارد. قانونگذار در بند 7 ماده 2 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان 1348، یکی از آثار در معرض حمایت را اثرمعماری، از قبیل طرح و نقشه ساختمان اعلام کرده است.

ساختمان دانشکده معماری زمینه پرورش خلاقیت دانشجویان معماری

تهیه کنندگان : فلورا فکوریان ، مهدی حمزه نژاد   

تاریخ : آبان 1397

موضوع : امروزه طراحي مجموعه های دانشگاهي مناسب به منظور ارتقا کیفیت آموزشي و افزایش خلاقیت دانشجویان از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیای از روانشناسان محیط و طراحان فضاهای آموزشي اعتقاد دارند، محیط فیزیکي دانشگاه باید چنان سازماندهي شود که هر فرد با توجه به توانایي ها ی خود به انجام فعالیت و یادگیری تشویق شود.

معماری در عصر تغییر اقلیم

تهیه کنندگان : سعید نوروزیان ملکی ، سید باقر حسینی ، محمود رضایی

تاریخ : آبان 1388

موضوع : هدف اين نوشتار ارائه اصول معماري در عصر تغيير اقليم است. ضرورت اين امر از آنجا ناشي ميشود كه نرخ گرم شدن كره زمين، افزايش يافته است. به طور علمي اثبات گرديده است كـه انـسان و فعاليـتهـاي او موجـب افـزايش تـراكم جـوي گازهـاي گلخانهاي شده است و همين امر مسبب اثر گرمايش جهاني است.

معماری سبز گامی بسوی معماری پایدار

تهیه کنندگان : علی دربان ، مینا جوادنیا

تاریخ : بهمن 1397

موضوع : در حوضه ی معماری، توجه به مخاطرات زیست محیطی و تاثیرات ویرانگر آن بر سلامت و حیات انسان، تاکید برحفظ سلامت فردی و پیوند با محیط  پیرامون و رضایت خاطر انسان از زندگی در ساختمانهایی که امنیت، آسایش و سلامت او را تامین مینماید سبب شکل گیری معماری پایدار گردید.

معماری گروهی – حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماری

 تهیه کنندگان : فرهنگ مظفر، مهدي خاك زند، فهیمه چنگیز، لیلا فرشادفر

تاریخ : اسفند 1387  

موضوع : انسان نیازمند آفرینش است و گستره ذهن را به مفاهیمی جدید و اندیشه هاي نوتر میآلاید. در این کشمکش ذهن، مخاطب خود را با بستري هزارتو درگیر میسازد که در هر ارتباطی با جهان هستی و روند آفرینش درگیر مسایل متفاوتی میگردد. دنیاي امروز به صور مختلفی معماران و طراحان را دچار چالش نموده و با مسائل جدیدي رو به رو ساخته است، به طور مثال نقش سرعت در پیشبرد پروژههاو یا چند وجهی شدن آنها از اینگونه مسایل میباشند.

نقش دانش طراحی معماری در توانبخشی حرفه ای مهندسان معمار

تهیه گنندگان : محسن کاملی، حمیدرضا عظمتی ، فرزانه رمضی

تاریخ : آذر 1395

موضوع : دروس طراحی معماري به عنوان مهمترین دروس رشــته مهندســی معماري در مقطع کارشــناســی حایز اهمیت بوده و به نوعی آینده حرفهاي معماران به واسـطه این دروس رقم میخورد. در این مقاله مقایسـه، تاثیر و میزان نزدیکی دروس طراحی معماري 2 و 4 در فعالیتهاي حرفهاي مهندســان معماري و بررســی مباحثی مانند اجرا، عملکرد، کارفرما، ایده پردازي و… در آموزش و فعالیتهای حرفهای معماران مدنظر میباشد.